Konkurs „Napisz opinię, wygraj kubek!”

KONKURS „Napisz opinię, wygraj kubek!”

Wygraj kubek podróżny ze wspierającymi afirmacjami.

1. Przeczytaj opisane na tej stronie powody, dla których warto mieć ten kubek.

2. Dopisz swój powód, dla którego warto mieć ten kubek jako opinia do produktu, podając swój adres email.

3. Wygraj jeden z 3 kubków, które przygotowaliśmy za najlepsze opinie!

kubekKN02

 

Konkurs trwa od 12.04.2016 r. do 19.04.2016 r.

 

Regulamin konkursu „Napisz opinię, wygraj kubek!”

§ 1

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Napisz opinię, wygraj kubek!” (dalej jako „Konkurs”) jest Kamila Rowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rowińska Business Coaching Kamila Rowińska (dalej jako „Organizator”) przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, NIP: 969-114-19-65, właściciel i administrator fanpage’a na portalu Facebook Kamila Rowińska – Rowińska Business Coaching (https://www.facebook.com/rowinskacoaching, dalej jako „Fanpage”).
 2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage’a. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie WWW Organizatora, dostępnej pod adresem: http://rowinskabusinesscoaching.com/.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.04.2016 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage’u i trwa do 19.04.2016 r., do godziny 23:59.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Produktu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. wejście na stronę  i zapoznanie się z produktem „Kubek podróżny” (dalej jako „Produkt”),
 2. napisanie w komentarzu pod linkiem, opinii do Produktu, wraz z uzasadnieniem zawierającym powód, dla którego warto mieć ten Produkt,
 3. wskazaniu w formularzu do wystawienia opinii prawidłowego adresu e-mail, pod którym Uczestnik będzie mógł w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o nagrodzie wskazać adres do wysyłki.
 1. Zamieszczenie opinii równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem.
 2. Zamieszczona przez Uczestnika opinia:
 1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
 2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu,
 3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 1. Spełnienie warunków określonych w ustępie 7 lit. a-d stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym).
 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną opinię do Produktu.
 3. W przypadku zamieszczenia dwóch takich samych opinii przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział opinia zamieszczona wcześniej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie usuwania Opinii, które uzna za niestosowne lub naruszające zasady określone w ust. 7 lit a-c.
 5. Z chwilą przesłania opinii, Uczestnik:
 1. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu,
 2. wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u stronie internetowej Organizatora oraz w informacjach prasowych,

§ 3

Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody

 1. Zwycięzcą Konkursu zostaną trzy osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na stronie opinii. W skład jury wejdą następujące osoby:
 1. Kamila Rowińska,
 2. Agnieszka Kądziołka,
 3. Marta Chłodnicka,
 4. Martyna Kurek.
 1. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność zamieszczonej przez Uczestnika opinii Produktu. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
 2. Nagrodą w Konkursie są trzy kubki podróżne, o wartości 45,00 złotych każdy, które wysłane zostaną na adres podany przez autora opinii.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20.04.2016r. na Fanpage’u Kamili Rowińskiej https://www.facebook.com/rowinskacoaching/ 
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem emaila, podanego w zgłoszeniu, zgodnie z §2 ust. 5 lit c) w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail do Organizatora, podając imię, nazwisko oraz adres wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od opublikowania informacji o Zwycięzcy oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail o przyznaniu Nagrody.
 7. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, jeżeli adres Zwycięzcy znajduje się na terenie Polski. Jeżeli Zwycięzca prosi o wysyłkę do innego kraju, pokrywa on koszt wysyłki.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności dostarczenia nagrody w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o Zwycięzcy. W takiej sytuacji zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca Konkursu.
 9. W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 11. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).

§ 4

Polityka Prywatności

 1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
  „Konkurs Napisz opinię – wygraj kubek” na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook zwolniony jest od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu.
 5. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 6. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: szkolenia@rowinskabusinesscoaching.com

 

9 komentarzy
 1. Aga 9 miesięcy ago

  Kobieta jest jak kawa, mocna i goraca!

 2. Sylwia 9 miesięcy ago

  Bariery są tylko w głowie :)

 3. Agnieszka 9 miesięcy ago

  dla ludzi którzy trzymają demotywatory na Dystans, Afrimują przy każdej okazji, żyją w Jedności za sobą, są lub chcą być Kreatywni, potrzebują co dzień Uwierzyć w siebie, chcą napoje trzymać Bezpiecznie, nie tylko Egzystują, lecz Korzystają z każdego dnia na maxa. DAJ KUBEK! (to hasło ;-))

 4. Katarzyna 9 miesięcy ago

  To jest taka terapia w ciężkich chwilach,kiedy dopada zwątpienie..

 5. Agnieszka 9 miesięcy ago

  Afirmować każdy może, kubek dziś Ci w tym pomoże! Patrzysz rano i wieczorem, tryskasz dobrym wciąż humorem! Kubek zacny, bo Cię wspiera, mądre myśli tu zawiera! Sukces z kubkiem do zrobienia, tylko wyrzuć z głowy lenia! :)

 6. Agnieszka 9 miesięcy ago

  Kubek pełen pozytywnych afirmacji przyda się w każdej sytuacji ;)

 7. Ewa 9 miesięcy ago

  Chciałabym dostać kubek Kamili, bo czasem w życiu musimy sobie odmówić kupna czegoś, aby być bogatą w przyszłości :) PS. pozdrawiam z Kobiety Niezależnej w Warszawie :)

 8. Małgorzata 9 miesięcy ago

  Jestem wszystkim tym, co najlepsze.

 9. Marta 9 miesięcy ago

  Dla tych co dopiero startują z realizacją swoich marzeń, żeby patrząc na ten kubek zobaczyli kolory, możliwości oraz szanse:-)

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Napisz do nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy? Wyślij proszę wiadomość.

Wysyłam...

©2017 Rowińska Business Coaching | Regulamin | Wysyłka | Polityka cookies | Program partnerski

Personal Branding by GrandBrand GrandBrand

BEZPŁATNY EBOOK

Log in with your credentials

Forgot your details?