Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „Kamila Rowińska”

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
Administrator – Rowińska Business Coaching Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów 21/6, REGON 366419356, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-266-78-75.
Aplikacja – dystrybuowana przez lub za zgodą Administratora aplikacja Kamila Rowińska przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca dostęp do Treści, w szczególności:
  • aktualnych aktywności na blogu oraz portalach społecznościowych Kamili Rowińskiej;
  • lista aktualnie dostępnych produktów w sklepie internetowym;
  • przekazywanie informacji o nowych aktywnościach (także w postaci informacji typu Push);
Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Kamila Rowińska w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów Szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
4. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagane techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 4.0 lub iOS w wersji min. 8.0.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
7. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Administrator ustanowił regulaminy szczegółowe, określają te regulaminy.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
9. Użytkownik zobowiązany jest również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym przy użyciu Aplikacji mobilnej.
10. W przypadku stwierdzenia, ze Użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej w sposób niezgodny z Regulaminem Administrator może zablokować jego konto.

III. Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora.
2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego Regulaminu.
4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
5. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. Zasady udostępniania Treści

A. Informacje ogólne
1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
4. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu 
5. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał sie z treścia Regulaminu i akceptuje jego postawienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
B. Wymagania techniczne
1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Treści musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją zgodnie z częścią II, punkt 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
2. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:
a. połączenie bezprzewodowe z siecią Internet;
b. brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją treści;
C. Reklamacje
1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. nazwę i model Urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem;
e. nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia mobilnego, na który wystąpił problem, wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu „Informacje o telefonie” lub podobnym, np. „Android 4.4.3 numer kompilacji KTU84L”, „iOS wersja 7.0 numer kompilacji 11A4665”;
3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

V. Polityka prywatności.

1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
3. Zakres informacji przetwarzanych przez Administratora zgodny jest z formularzami rejestracyjnymi nowego Użytkownika (Imię, Nazwisko, Adres E-mail), zasadami składania reklamacji, itp. Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane do skorzystania z usług.
4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym regulaminie.
5. W systemie Użytkownika Aplikacja ma za jego uprzednią zgodą dostęp do:
Dostęp do danych: kalendarz, książka adresowa;
Wysyłania powiadomień typu Push;
Udostępniania materiałów w serwisach społecznościowych.
6. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dostawców Aplikacji w szczególności firmy Google i Apple.
7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
8. W przypadku niedozwolonego korzystania ze Aplikacji, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora w sposób opisany w punkcie dotyczącym reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.

Napisz do nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy? Wyślij proszę wiadomość.

Wysyłam...

©2018 Rowińska Business Coaching | Regulamin | Wysyłka | Polityka cookies | Program partnerski

Personal Branding by GrandBrand GrandBrand

BEZPŁATNY EBOOK

Log in with your credentials

Forgot your details?