REGULAMIN SZKOLEŃ RBC

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

a) RBC – RBC International sp. z o.o. sp. komandytowa NIP 631-266-78-75 ul. Górnych Wałów 21/6, 44-100 Gliwice – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem.

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.

c) Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.

d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny RBC oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.

e) Formularz – formularz dostępny na stronie RBC umożliwiający zarejestrowanie się przez Kienta na dostępne Wydarzenie

f) Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.

g) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone RBC, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

h) Program Master Business Training – pakiet wszystkich szkoleń zawierający następujące wydarzenia:

  • KOBIETA NIEZALEŻNA 1 dzień,
  • ZBUDUJ SWOJĄ WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ 2 dni,
  • TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH 1 dzień – zaproszenie dla dwóch osób,
  • MISTRZ SPRZEDAŻY 2 dni,
  • ZESPÓŁ MARZEŃ 2 dni,
  • RBC SUCCESS CLUB – roczny kurs on line, który ugruntuje zdobytą przez Ciebie wiedzę.

II. OŚWIADCZENIA

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a RBC.

2. Klient obowiązuje się zapłacić RBC za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.

3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.

4. Klient, przy akceptacji Regulaminu wraz z Formularzem może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook RBC, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

5. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. , w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do szkolenia przesłać swoją zgodę poprzez naciśnięcie stosownego okienka w oświadczeniu do którego link znajduje się tutaj: rowinskabusinesscoaching.com/pliki/ZgodaWizerunekRBC.pdf lub poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak w linku najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania RBC na adres podany w pkt. 1 a)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, RBC niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy RBC zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby RBC organizowało nowe Wydarzenie. RBC nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

IV. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni, powyższe nie dotyczy szkolenia „Akademia Trenera”.. Termin szkolenia „Akademia Trenera” nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.

2. Niezależnie od opłaty za przeniesienie terminu szkolenia, w przypadku zmiany terminu szkolenia nie zawierającego w cenie lunchu, na szkolenie, które zawiera w cenie lunch Uczestnik zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w terminie 3 dni (jednak nie później jak 3 dni przed szkoleniem). W przypadku zmiany terminu szkolenia zawierającego w cenie lunch, na szkolenie, które nie zawiera w cenie lunchu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy w cenie szkoleń.

3. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do RBC w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]aching.com

4. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez RBC wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.

5. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie RBC, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje RBC.

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ RBC

1. RBC może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez RBC oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).

3. RBC zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.

4. RBC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez RBC lub wskutek działania siły wyższej.

VI. PRZENIESIENIE PRAWA

1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia RBC najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.

2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:

a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,

b) planowany termin wydarzenia,

c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

3. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]

4. RBC zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli RBC i nie wymaga uzasadnienia.

VII. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG

1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.

2. RBC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VIII. WARUNKI KORZYSTANIA Z PAKIETU MASTER BUSINESS TRAINING

1. Czas na wykorzystanie Pakietu Master Business Training to półtora roku od momentu odbycia pierwszego szkolenia i nie więcej niż 2 lata od momentu zawarcia umowy. Za datę przystąpienia uznaje się datę wzięcia udziału w pierwszym wydarzeniu z pakietu.

2. Uczestnik Pakietu Master Business Training rezerwuje udział w wydarzeniu za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]

3. Uczestnik Pakietu Master Business Training uprawniony jest do odsprzedaży swojego udziału w tym Pakiecie innej osobie. Uczestnik Pakietu Master Business Training może sprzedawać tak udział w całym Pakiecie, jak i w poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład.

4. Do przeniesienia praw do udziału w Pakiecie Master Business Training, bądź poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład, na nowego uczestnika wymagana jest akceptacja przez RBC.

5. RBC zobowiązuje się do przeprowadzenia każdego z wydarzeń wchodzących w skład Pakietu Master Business Training, minimum 2 razy w każdym roku kalendarzowym.

6. Klient będący konsumentem, który zdecydował się na uczestnictwo w Pakiecie Master Business Training, jest świadomy w dniu podpisania umowy z RBC, iż uzyska dostęp do materiałów i informacji, w tym do szkoleń w wersji online, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z RBC. Klient będący konsumentem, który zawrze z RBC umowę, na podstawie której zdecyduje się wziąć udział w Pakiecie Master Business Training, wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie mu ww. materiałów i informacji, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w takim przypadku jest wyłączone.

7. W szczególności Klient będący konsumentem, wyraża zgodę na zapłatę za udostępniane mu przez RBC przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, szkolenia w wersji online – RBC SUCCESS CLUB – w wysokości po 500 zł za każde szkolenie z tej serii.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością RBC. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną RBC osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez RBC formuły, czy scenariuszy.

X. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW

RBC zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

1. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.

2. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

3. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. RBC jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez RBC zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z RBC pod adresem e-mail [email protected]

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. RBC nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów RBC.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności regulamin dostępny na stronie „Regulamin Serwisu Internetowego” , następnie „Regulamin przyznawania nagród w ramach szkoleń organizowanych przez RBC International Sp. z o.o. Sp. K.”a następnie właściwe przepisy prawa.

 

Wersja z dnia 03.11.2018 r.

©2019 Rowińska Business Coaching | Regulamin | Wysyłka | Polityka cookies | Program partnerski

Personal Branding by GrandBrand GrandBrand

Napisz do nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy? Wyślij proszę wiadomość.

Wysyłam...
BEZPŁATNY EBOOK

Log in with your credentials

Forgot your details?