REGULAMIN SZKOLEŃ RBC

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

a) RBC – RBC International Sp. z o.o.  NIP 631-266-49-83 ul. Górnych Wałów 23a/1, 44-100 Gliwice – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w zamówieniu, upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone w Zamówieniu.

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

c) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny RBC oraz Klienta.

e) Formularz – papierowa forma złożenia Zamówienia na szkolenia i inne wydarzenia RBC, stosowana podczas wydarzeń stacjonarnych.

f) Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu online lub Formularza w przypadku wydarzeń stacjonarnych i online, określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie.

g) Wydarzenie – usługi prezentowane w ramach Sklepu online, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia.

h) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone RBC, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

i) Program Master Business Training – program wszystkich szkoleń zawierający następujące wydarzenia:

 • KOBIETA NIEZALEŻNA 1 dzień,
  terminy szkoleń do wybrania: 3.06.2023; 3.09.2023; 14.10.2023
 • WZMOCNIJ SWOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE 2 dni,
  terminy szkoleń do wybrania: 20-21.05.2023 lub 9-10.12.2023
 • TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH 1 dzień – dwie wejściówki,
  terminy szkoleń do wybrania: 17.06.2023 lub 12.12.2023
 • MISTRZ SPRZEDAŻY 2 dni,
  terminy szkoleń do wybrania: 19-20.06.2023 lub 18-19.11.2023
 • ZESPÓŁ MARZEŃ 2 dni,
  termin szkolenia: 15-16.09.2023
 • RBC SUCCESS CLUB – półtoraroczny program kursów online.

Szkolenia z Programu RBC Master Business Training są do zrealizowania w 2023 roku do wyboru w w/w terminach.

j) CRM – system informatyczny dostępny na stronie szkolenia.rowinskabusinesscoaching.com, służący do  zarządzania szkoleniami stacjonarnymi RBC.

II. OŚWIADCZENIA

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a RBC.

2. Klient obowiązuje się zapłacić RBC za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Zamówieniu.

3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Zamówieniu.

4. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Akceptacja Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook RBC, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. , w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do szkolenia przesłać swoją zgodę poprzez naciśnięcie stosownego okienka w oświadczeniu do którego link znajduje się tutaj: rowinskabusinesscoaching.com/pliki/ZgodaWizerunekRBC.pdf lub poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak w linku najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania RBC na adres podany w pkt. 1 a)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, RBC niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy RBC zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby RBC organizowało nowe Wydarzenie. RBC nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta z powołaniem się na siłę wyższą, w szczególności na epidemię COVID-19, Klient zobowiązany jest do wykazania wystąpienia stanu siły wyższej i w rezultacie uniemożliwienia mu wykonania umowy. Klient zobowiązany jest do przedłożenia np. dokumentu wykazującego: objęcie go nadzorem epidemiologicznym, zakażenie COVID-19, przebywanie na kwarantannie.

IV. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni. Powyższe nie dotyczy szkoleń/ wydarzeń online  oraz szkolenia „Akademia Trenera”. Termin szkoleń, wydarzeń online oraz  „Akademii Trenera” nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.

2. Niezależnie od opłaty za przeniesienie terminu szkolenia, w przypadku zmiany terminu szkolenia nie zawierającego w cenie lunchu, na szkolenie, które zawiera w cenie lunch Uczestnik zobowiązany jest dokonać uzupełnienia opłaty w terminie 3 dni (jednak nie później jak 3 dni przed szkoleniem). W przypadku zmiany terminu szkolenia zawierającego w cenie lunch, na szkolenie, które nie zawiera w cenie lunchu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy w cenie szkoleń.

3.Skorzystanie z przeniesienia terminu możliwe jest do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia. Wymaga to uruchomienia procesu „zmiany terminu” na platformie RBC CRM po zalogowaniu się na stronie szkolenia.rowinskabusinesscoaching.com oraz wykupienia opłaty administracyjnej w sklepie zgodnie z linkiem wysłanym na adres email użytkownika.

4. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez RBC wolnych miejsc na wybrane Wydarzenie.

5. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie RBC, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje RBC.

6. W przypadku powołania się przez Klienta na siłę wyższą, w szczególności na epidemię COVID-19, Klient ma możliwość zmiany terminu szkolenia w czasie krótszym niż 14 dni postępując zgodnie z pkt 3 regulaminu.
W takim przypadku Klient zobowiązany jest do wykazania wystąpienia stanu siły wyższej i w rezultacie uniemożliwienia mu wykonania umowy. Klient zobowiązany jest do przedłożenia np. dokumentu wykazującego: objęcie go nadzorem epidemiologicznym, zakażenie COVID-19, przebywanie na kwarantannie.

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ RBC

1. RBC może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez RBC oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).

3. RBC zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Zamówieniu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.

4. RBC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez RBC lub wskutek działania siły wyższej.

VI. PRZENIESIENIE PRAWA

1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.

2. Przeniesienie prawa do skorzystania z zakupionego Wydarzenia, wymaga zalogowania się na stronie szkolenia.rowinskabusinesscoaching.com i dokonanie przekierowania wybranego szkolenia na platformie CRM.

3. RBC zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli RBC i nie wymaga uzasadnienia.

4. Istnieje możliwość przekazania szkolenia na rzecz osoby niepełnoletniej, która w dniu otrzymania szkolenia ma ukończone 16 lat.  Opiekun prawny osoby nieletniej zobowiązany jest przed terminem szkolenia przesłać swoją zgodę w oświadczeniu do którego link znajduje się tutaj: rowinskabusinesscoaching.com/pliki/ZgodaWizerunekRBC.pdf lub poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak w linku najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej (niepełnoletniej) w szkoleniu ponosi Klient.

VII. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG

1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Zamówieniu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.

2. Klient ma rok czasu od momentu zakupu na wykorzystanie usługi wskazanej w zamówieniu. Za datę zakupu uznaje się datę opłacenia zamówienia. W przypadku niewybrania terminu zakupionego Wydarzenia w czasie określonym na jego realizację, Klient traci możliwość wzięcia w nim udziału.

3. Klient rezerwuje udział w wydarzeniu za pośrednictwem platformy RBC CRM. Rezerwacji dokonuje osobiście, po zalogowaniu się na stronie szkolenia.rowinskabusinesscoaching.com.   

4. RBC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VIII. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU MASTER BUSINESS TRAINING

1. Czas na wykorzystanie Programu Master Business Training – od momentu zakupu programu do końca 2023 roku. Za datę zakupu uznaje się datę opłacenia całości programu.

2. Uczestnik Programu Master Business Training rezerwuje udział w wydarzeniu za pośrednictwem platformy RBC CRM. Rezerwacji dokonuje osobiście, po zalogowaniu się na stronie szkolenia.rowinskabusinesscoaching.com.   

3. Uczestnik Programu Master Business Training uprawniony jest do odsprzedaży swojego udziału w tym Programie innej osobie. Uczestnik Programu Master Business Training może sprzedawać tak udział w całym Pakiecie, jak i w poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład.

4. Do przeniesienia praw do udziału w Programie Master Business Training, bądź poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład, na nowego uczestnika wymagana jest akceptacja przez RBC.

5. Klient będący konsumentem, który zdecydował się na uczestnictwo w Programie Master Business Training, jest świadomy w dniu podpisania umowy z RBC, iż uzyska dostęp do materiałów i informacji, w tym do szkoleń w wersji online, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z RBC. Klient będący konsumentem, który zawrze z RBC umowę, na podstawie której zdecyduje się wziąć udział w Programie Master Business Training, wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie mu ww. materiałów i informacji, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w takim przypadku jest wyłączone.

6. W szczególności Klient będący konsumentem, wyraża zgodę na zapłatę za udostępniane mu przez RBC przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, szkolenia w wersji online – RBC SUCCESS CLUB – w wysokości po 500 zł za każde szkolenie z tej serii.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością RBC. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną RBC osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez RBC formuły, czy scenariuszy.

X. REKLAMACJE

1. Reklamację dotyczącą usługi rozwojowej (szkoleniowej) można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.

2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, lub osobiście na adres Organizatora.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
b) Dane kontaktowe zgłaszającego
c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci  obniżki na kolejną usługę; inne)

4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.

5. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

XI. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW

1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 w trakcie Wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust przez uczestników, czyli np. noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego. Ponadto Uczestnik przed wejściem na Wydarzenie zobowiązany jest do wypełnienia pisemnego oświadczenia lub wcześniejszego przesłania go drogą online, iż według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. RBC zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

 • Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 •  Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 • Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.
 • Nieprzestrzegającym reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. RBC jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez RBC zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu i zalogowaniu na platformie RBC CRM, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z RBC pod adresem e-mail [email protected]

4. W związku z panującą epidemią COVID-19 RBC informuje, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. RBC nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów RBC.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności regulamin dostępny na stronie „Regulamin Serwisu Internetowego” , następnie “Regulamin przyznawania nagród w ramach szkoleń organizowanych przez RBC International Sp. z o.o. Sp. K.”a następnie właściwe przepisy prawa.

 

©2024 Rowińska Business Coaching | Regulamin | Regulamin subskrypcji | Wysyłka | Polityka cookies | Zasady prezentowania treści i opinii na stronie | Formularz zgłoszeń Treści niedozwolonych i Treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Serwisu

RBC International Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 23a/1. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000637157, NIP 6312664983, REGON 365390870

Dział Obsługi Ulubionego Klienta Punkt kontaktowy e-mail: [email protected] kontakt telefoniczny: +48 790 292 710

Personal Branding by GrandBrand GrandBrand

Napisz do nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy? Wyślij proszę wiadomość.

Wysyłam...
BEZPŁATNY EBOOK

Log in with your credentials

Forgot your details?