WYGRAJ KOSZUKĘ KOBIETA NIEZALEŻNA

Z okazji premiery długo wyczekiwanej czarnej koszulki z napisem „Kobieta Niezależna”
przygotowaliśmy konkurs na
INSTAGRAM oraz FACEBOOK!

Do wygrania koszulka Kobieta Niezależna dla Ciebie i wskazanej przez Ciebie osoby o wartości 79 zł! (rozmiar S, M, L lub XL, kolor biały lub czarny).

Co trzeba zrobić zrobić:

1. Wskaż w komentarzu na INSTAGRAMIE/FACEBOOK kobietę (oznacz jej konto INSTAGRAM/FACEBOOK), która pasuje Twoim zdaniem najbardziej do filozofii #kobietaniezalezna i napisz co ma takiego w sobie, że tak ją postrzegasz.

2. Twoja wypowiedz musi się zmieścić w max. 1 komentarzu i być umieszczona POD TYM POSTEM. 

3. Możesz wskazać kilka kobiet #kobietaniezalezna i zwiększyć swoją szansę na wygraną. Każdą z nich opisz w osobym komentarzu.

4. Oto przykładowy komentarz: Kobietą @kobietaniezalezna.pl jest @tuwpisznick ponieważ (uzasadnij swój wybór).
Na INSTAGRAM dodaj hasztag: #kobietaniezalezna oraz oznacz mój profil @kamilarowinska.pl (www.instagram.com/kamilarowinska.pl)
Na FACEBOOK dodaj hasztag: #kobietaniezalezna oraz oznacz profil @rowinskacoaching (https://www.facebook.com/rowinskacoaching/)

5. Na umieszczenie komentarza jest 5 dni, czyli od 31 października 2018 r. godz. 7:30 do 4 listopada 2018 r. godz. 23:59.

6. Zwycięzców konkursu o jego wynikach poinformujemy w przeciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia poprzez konto na Instagramie/Facebook.

7. Autorka wypowiedzi i osoba nominowana po podaniu nam adresu do przesyłki otrzymają koszulkę #kobietaniezalezna w wybranym przez siebie rozmiarze oraz kolorze.

Czarna koszulka Kobieta Niezależna z białym napisem

Koszulka Kobieta Niezależna

Koszulka Kobieta Niezależna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszulka w kolorze czarnym z białym napisem Kobieta Niezależna

Koszulka Kobieta Niezależna

Przeczytaj Regulamin i weź udział w konkursie!!!


 

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest RBC International Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 21 lok.6, 44-100 Gliwice, posiadająca NIP 6312667875 oraz REGON 365390870, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000637157 (dalej jako: RBC International).

Czas trwania konkursu: konkurs trwa od 31 października 2018 r.  godz. 7:30 i  trwa do 4 listopada 2018 r.  godziny 23:59.

1. Słownik pojęć.

 1. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady korzystania przez uczestników z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem internetowym: pl oraz określający zasady korzystania z udostępnionych za jego pośrednictwem usług. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204,  z późn. zm.).
 2. Uczestnik– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Serwisu, w szczególności biorąca udział w konkursie oferowanym za pośrednictwem serwisu.
 3. Konkurs– zespół czynności przeprowadzonych przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mających na celu wyłonienie uczestnika uprawnionego do odbioru nagrody.
 4. Nagroda– Koszulka Kobieta Niezależna, w kolorze białym bądź czarnym, dla Ciebie i wskazanej przez Ciebie osoby w rozmiarze S, M, L lub XL o wartości 79 zł.
 5. Serwis– strona internetowa znajdująca pod adresem: https://rowinskabusinesscoaching.com/kategoria-produktu/akcesoria/.
 6. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 7. Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Do uczestnictwa w konkursie uprawnione są osoby, które łącznie spełniają wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem.
 2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby
  1. zatrudnione u Organizatora konkursu,
  2. będące zleceniobiorcami bądź świadczące usługi na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
 4. Wyłączenie z udziału w konkursie obejmuje, również pełnomocników osób o których mowa w pkt. 3 powyżej, członków ich rodzin licząc do II stopnia pokrewieństwa jak i osoby pozostające z osobami tymi we wspólnym pożyciu.
 5. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu osób, które wzięły udział w konkursie podając nieprawdziwe, niepełne lub cudze dane osobowe.

3. Zasady konkursu oraz zasady przyznawania nagrody

 1. Zwycięzca niniejszego konkursu zostanie wytypowany spośród osób, które:
  1. Wskażą w komentarzu osobę (oznaczą jej konto instagramowe), która ich zdaniem pasuje do filozofii #kobietaniezalezna oraz napiszą dlaczego osoba ta najlepiej pasuje do tego określenia oraz jakie jej cechy wskazują na to, że może być tak postrzegana.
  2. Wypowiedź musi się zmieścić w maksymalnie jednym komentarzu na Instagramie/Facebook , co oznacza komentarza na maksymalnie 2200 znaków łącznie ze spacjami i musi być umieszczona pod postem:Zostaw❤ jeśli lubisz takie akcje. Przeczytaj do końca i weź udział w konkursie! Niezmiernie cieszy mnie fakt, że filozofia #kobietaniezalezna staje się bliższa sercu coraz większej ilości kobiet. Ponad 13 tys kobiet wzięło już udział w szkoleniu Kobieta Niezależna! (…)
 1. Dopuszczalne jest wskazanie więcej niż jednej osoby, która według Ciebie pasuje do naszego określenia, jednakże każdą z osób należy oznaczyć w oddzielnym komentarzu z uwzględnieniem wcześniejszych zasad.
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni wszystkie wymagania wskazane powyżej w § 3 pkt. 1 Regulaminu.
 3. Zwycięzcę konkursu wybierze Komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem czasu trwania konkursu.
 4. W skład komisji konkursowej wejdą 3 osoby losowo wybrane przez Organizatora ze wszystkich pracowników lub współpracowników zatrudnionych u Organizatora.
 5. Wytypowania zwycięzcy komisja dokona wybierając jej zdaniem najciekawsze opis w komentarzu. Decyzja ta zapadnie większością głosów.
 6. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zakończenia konkursu.
 8. Główną nagrodą w konkursie jest koszulka Kobieta Niezależna.
 9. Organizator przewidział w konkursie przyznanie ośmiu nagród (po dwie nagrody dla każdego z kont na Instargamie @kobietaniezalezna.pl @kamilarowinska.pl oraz Facebook @rowinskacoaching, @kobietaniezalezna.pl) dla Autora wypowiedzi i osoby nominowanej.
 10. Zwycięzca konkursu o jego wynikach zostanie poinformowany w przeciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia poprzez konto na Instagramie/Facebook. W odpowiedzi na wiadomość Organizatora konkursu, Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska oraz adresu przesyłki – jest to warunek przekazania nagrody. Brak odpowiedzi Zwycięzcy w przeciągu 48 godzin spowoduje ponowne poinformowanie w tej samej formie. Brak odpowiedzi na ponowne wezwanie będzie poczytywany za odmowę odbioru nagrody i będzie skutkował przyznaniem nagrody głównej, osobie która zdaniem komisji zajęła dalsze, niepremiowane miejsca, w kolejności według wskazań komisji.

4. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator zwalnia serwisy Instagram oraz Facobook z wszelkiej odpowiedzialności w związku z organizacją konkursu oraz informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, Facebook ani z nim związany.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fałszywe treści, które są wprowadzane przez Uczestników oraz osoby trzecie.
 3. Organizator zastrzega prawo przerwania konkursu po jego rozpoczęciu, z przyczyn od niego niezależnych. Przyczynami takimi mogą być w szczególności siła wyższa a także usterki systemowo- sprzętowe wywołane wirusami komputerowymi, awarią sprzętu bądź oprogramowania jak i inne niewskazane w niniejszym paragrafie.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z przerwaniem konkursu.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Organizator konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane są zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Dane osobowe gromadzone przez Organizatora obejmują dane podane przez Zwycięzce konkursu:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres doręczeń.
 4. Uczestnik dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora poprzez zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Organizator zapewnia realizacje uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych tzn. umożliwia Uczestnikowi dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawienia, cofnięcie zgody, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.KamilaRowinska.pl
 2. Niniejszy Regulamin został udostępniony nieodpłatnie Uczestnikowi, w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemów informatycznych.
 3. Postanowienia regulaminu podlegają prawu Polskiemu.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez RBC International. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania poprzez stosowną wiadomość, osób które poprawnie notyfikowały swój udział w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 7 dniach od wprowadzenia zmian do systemu teleinformatycznego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.

 


Kamila Rowińska, autorka książki „Zasługujesz na sukces. Zarób swój pierwszy – i kolejny – milion!

Jestem trenerem, coachem i autorką książek o tematyce coachingowej i biznesowej, m.in. bestsellera pt. "Kobieta Niezależna". Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.
Ukończyłam kierunek Zarządzania Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej, kolejno udałam się do Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej utworzyło kierunek – Coaching.
Przez 13 lat ze spektakularnymi sukcesami budowałam swój biznes zarządzając zespołem sprzedażowym 3500 osób. W 2010 r. zdecydowałam się założyć Rowińska Business Coaching i skoncentrować na wspieraniu innych w zwiększaniu ich efektywności osobistej i biznesowej.
Od tego czasu przeprowadziłam setki szkoleń i sesji coachingowych. Tysiącom osób pomogłam uwolnić swój potencjał, odnaleźć motywację, zwiększyć pewność siebie, samodyscyplinę i wykształcić umiejętności przywódcze.
0 komentarzy

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

©2019 Rowińska Business Coaching | Regulamin | Wysyłka | Polityka cookies | Program partnerski

Personal Branding by GrandBrand GrandBrand

Napisz do nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy? Wyślij proszę wiadomość.

Wysyłam...
BEZPŁATNY EBOOK

Log in with your credentials

Forgot your details?